Underhållsteknik och underhåll

Underhållsteknik (eller bara underhåll) brukar sägas vara en kombination av de tekniska och administrativa åtgärder som krävs för att bibehålla, eller återställa, funktionen hos en enhet till ett sådant tillstånde att den kan utföra den funktion som kan förväntas av den, givet specificerade förutsättningar under ett bestämt tillfälle eller tidsintervall. Det vill säga säkerställa god driftsäkerhet. Den engelska benämningen för underhållsteknik anges ofta som bara maintenance.

Syfte och målsättning med underhåll

Samlingsbegreppet underhåll brukar användas för de åtgärder som behövs för att t.ex. undvika framtida fel (förebyggande underhåll) eller reparera en trasig enhet (avhjälpande underhåll). Där syftet med ett välfungerande underhåll är att det som är trasigt skall lagas (ordentligt), förhindra nya fel, minska antalet nya fel samt förlänga tiden mellan fel - dvs. uppnå högre tillförlitlighet i verksamheten. De viktigaste målen med en välfungerande underhållsverksamhet brukar ofta anges som personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet. Eller med andra ord måste enheten vara säker för de människor som arbetar med eller i den, den skall vara i fullgott skick i sig själv samt säker för den omkringliggande miljön i enheten, anläggningen eller omgivningen.

Kategorisering av underhåll

Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll (engelska: corrective maintenance) definieras som de åtgärder som behöver utföras för att återställa en enhet till driftdugligt skick efter att ett fel eller haveri har inträffat. Oftast handlar avhjälpande underhåll om oplanerade insatser, men det kan även bestå av planerade insatser om felet t.ex. inte är kritiskt för driften av enheten (kallas då uppskjutet underhåll, engelska: deferred maintenance). Kort sammanfattat kan man säga att avhjälpande underhåll är det underhåll som genomförs efter att ett funktionsfel har upptäckts.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll (FU, engelska: preventive maintenance) syftar till sådant underhåll som utförs för att undvika att ett fel eller haveri skall inträffa. Oftast handlar förebyggande underhåll om planerat underhåll (dvs. schemalagda underhållsinsatser , engelska: scheduled maintenance), men förebyggande underhåll kan även bestå av tillståndsbaserat underhåll (engelska: condition based maintenance). Tillståndsbaserat underhåll (inom FU) brukar definieras som ett förebyggande underhåll som utförs enligt behov innan ett fel uppkommer, baserat på tillstånd som t.ex. kan mätas eller på annat sätt förutses.

Operatörsunderhåll

En viktig del av det förebyggande underhållet är operatörsunderhållet, dvs. det löpande underhåll som utförs av de operatörer som arbetar i och runt de enheter som behöver underhållas.

›› Läs mer om operatörsunderhåll