Utek.se/Operatörsunderhåll

Operatörsunderhållet - ett viktigt underhåll

Allt handlar om förebyggande underhåll

Operatörsunderhåll är en typ av förebyggande underhåll som oftast kan klassificeras som enkla och snabbt utförda underhållsinsatser. Operatörsunderhåll är sådant underhåll som i huvudsak utförs direkt utav maskinoperatörerena, som en del av produktionen. Exempel på operatörsunderhåll är smörjning, rengöring, filterbyten, tillståndskontroller och justeringar. Som man kan utläsa ur exemplen är operatörsunderhåll till stor del sådant som oftast inte tar lång tid i anspråk, inte är allt för resurskrävande, samt sådant som till stor del kan utföras under produktion.

Hur kommer man igång med operatörsunderhåll?

En stor del i att inleda ett engagemang gällande operatörsunderhåll och förebyggande underhåll, involverar att engagera operatörer och produktionspersonal i underhållsarbetet, samt bestämma vad som förväntas av dem. Ibland är det enklare sagt än gjort, dels kan det vara svårt att veta var man skall börja och hur man skall göra, och dels även vad man kan förvänta sig under införandet.

Kategorisera underhållsinsatserna

För att bestämma vad i ett underhållsschema som skall klassificeras som operatörsunderhåll kan det vara bra att göra en kategorisering av underhållsarbetet. När man gör kategoriseringen är det bra att tänka på vad som är möjligt för operatörerna att göra under produktion, och vad som lämpligast görs vid t.ex. planerade och oplanerade stillestånd.

Underhålls- och kunskapsinventering

När man gör en kraftsatsning för förbättrat underhåll, med fokus på operatörsunderhåll och förebyggande underhåll, är det en bra idé att göra inventeringar. Dels är det viktigt att man inventerar det underhåll som behövs göras, så att man har en bra förteckning över allt underhåll som finns och vad som skall omfattas inom operatörsunderhåll och förebyggande underhåll. Men samtidigt är det också viktigt att göra en kunskapsinventering hos operatörerna och produktionspersonalen. Genom att göra detta kan man ta reda på vilka som kan vad och vilka som kanske behöver utbildas inom sitt nya ansvarsområde. Inventeringar såsom dessa ger även bra underlag kring vilka insatser som skall, och bör, ingå i operatörernas sysslor.

Vad man kan förvänta sig

Som med allt finns det både för- och nackdelar. Men rent generellt sett kan man säga att fördelarna vida överväger nackdelarna. Ser man det ur ett rent underhållsmässigt perspektiv blir fördelen att fler peroner blir tillgängliga att underhålla maskinerna. En fördel direkt hos operatörerna kan vara att de tilldelas mer ansvar, något som ofta resulterar i att de faktiskt tar till sig det givna ansvaret och på det viset blir engagerade. I många fall kan en sådan sak leda till en större självkänsla hos operatörerna, och även till en bättre sammanhållning dem sinsemellan. Maskinerna skall ju inte bara fungera för dem själva, utan för alla kollegor också. En nackdel dock är att arbetsbördan ökar, och här är det viktigt att man för en dialog med operatörerna och involverar dem i beslutsfattandet. Bra rutiner måste skapas på ett strukturerat sätt. Ibland kan det även vara aktuellt att införa någon slags morot, för att sätta igång den första gnistan av engagemang hos personalen.

Verktyg och saker som används vid ett operatörsunderhåll av typen rengöring.

Verktyg och saker som används vid ett operatörsunderhåll av typen rengöring.

Vilka fördelar finns med att föra en loggbok över händelser?

En viktig uppgift hos operatörer och produktionspersonal är att rapportera upptäckta störningar och fel. Vissa av dessa fel är sådant som extern personal måste kallas in för att lösa, antingen mekaniker eller elektriker på företaget eller externa servicefirmor med specialkompetens. Men ofta löses upptäckta fel direkt av personalen, och dessa fel är minst lika viktiga att rapportera!

Fundera en stund över följande scenario.

Under ett eftermiddagsskift inträffade ett fel i maskinen för skiftlag A, operatörerna spenderade två timmar med att felsöka den inträffade händelsen, vartefter det tog ytterligare en timme att reparera felet. Efter att felet har blivit åtgärdat skrev operatörerna en händelserapport i loggboken i sitt underhållssystem.

Två månader därefter inträffar samma fel

Två månader senare inträffar samma fel igen under ett nattskift, fast denna gång för skiftlag B. Men istället för att behöva spendera två timmar med att felsöka händelsen, öppnar en av operatörerna loggboken i underhållssystemet (samma loggbok som operatörerna i skiftlag A hade skrivit i för två månader sedan), och söker efter nyckelord relaterade till det inträffade felet. Snabbt och enkelt inser de att skiftlag A har haft ett liknande fel, och kan med hjälp av deras händelserapport åtgärda felet utan att behöva genomgå den tidskrävande felsökningen, och därigenom spara in två timmar!

Hur mycket brukar en förlorad produktionstimme kosta?

Skriv en kommentar