Utek.se/TAK-faktor (OEE)

TAK-faktorn (OEE) och anläggningseffektiviteten

TAK-faktorn är ett viktigt nyckeltal som används för att mäta anläggningseffektiviteten eller produktionseffektiviteten, dvs. effektiviteten i en produktionsprocess. TAK är en akronym där bokstäverna står för Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Syftet med TAK-faktorn är att mäta de förluster i tid, produkt och kvalitet som inträffar under den planerade produktionstiden i t.ex. en maskin. Men anläggningseffektiviteten säger även någonting om hur bra underhållet fungerar i t.ex. en fabrik eller produktionslinje. På engelska heter TAK-faktorn istället OEE, som står för Overall Equipment Effectiveness.

TAK-faktorns komponenter

Tillgänglighet

Tanken är att t.ex. en maskin skall kunna producera då det är planerat att produktion skall äga rum, en tid som ofta benämns som skifttid (när man talar om operatörerna), planerad produktionstid eller planerad maskintid. Under den planerade produktionstiden förekommer dock både planerade och oplanerade stopp, t.ex. underhållsberoende stopp om någonting blir fel och kräver reparation eller om maskinen stannar för ett planerat underhåll eller rengöring. Andra typer av stopp kan vara pga. resursbrist då det saknas material eller att man stannar för att ställa om maskinen för en ny typ av produktion.

Tillgängligheten mäts sedan som förhållandet mellan den planerade produktionstiden och den tillgängliga produktionstiden (planerad produktionstid minus de planerade och oplanerade stopp som inträffat).

$$Tillgänglighet=\frac{Tillgänglig~~produktionstid}{Planerad~~produktionstid}=T$$

Anläggningsutbyte

Den mängd som en maskin maximalt kan producera per tidsenhet kallas för den teoretiska produktionskapaciteten hos en maskin. I verkligheten brukar dock inte produktionskapaciteten hos en maskin uppnå den teoretiska produktionskapaciteten, oftast pga. att man beroende på vad som produceras behöver producera i lägre hastighet än den maximala. Detta kan bero på många saker såsom typ av produktion och hur väl utrustningen sköts i form av inställning och underhåll.

Anläggningsutbytet mäts sedan som förhållandet mellan den teoretiska produktionskapaciteten och den verkliga produktionskapaciteten enligt:

$$Anläggningsutbyte=\frac{Antal~~producerade~~produkter}{Teoretisk~~maxproduktion~~på~~operativ~~tid}=A$$

Kvalitetsutbyte

Det som sedan väl produceras i en maskin måste vara av bra kvalitet för att kunna användas av slutkund eller säljas vidare. Ibland kan dock kvalitetsstörningar uppstå som kan leda till att produkter måste förkastas eller efterbehandlas.

Kvalitetsutbytet mäts sedan som förhållandet mellan den totala mängden producerade produkter och antalet godkända produkter.

$$Kvalitetsutbyte=\frac{Antal~~godkända~~produkter}{Antal~~producerade~~produkter}=K$$

Fallstudie med beräkning av TAK-faktor

Som exempel skall vi här beräkna TAK-faktorn för ett begränsat tidsintervall i ett tryckeri. Den order som skall tryckas är ett reklamblad åt en namnkunnig varuhuskedja inom detaljhandeln, reklambladet består av 310 000 exemplar á 16 sidor och skall tryckas i en tryckpress som klarar av att trycka och efterbehandla hela reklambladet på en gång. Detta innebär att det som kommer ut och läggs på pall efter tryckpressen går direkt till slutkund/mottagarna av reklambladen.

Beräkning av Tillgänglighet

Ordern är planerad att tryckas under ett tidsintervall på 6 timmar, men det blev problem med ett tryckverk vilket ledde till att hela upplagan tog 7,5 timme att producera. Detta innebär att det under ordern förekom 1,5 timmes stopptid. Tillgänglighetskvoten kan då beräknas som:

$$T=\frac{6~~timmar - 1\mathrm{,}5~~timmar}{6~~timmar}=\frac{4\mathrm{,}5~~timmar}{6~~timmar}=0\mathrm{,}75$$

Beräkning av Anläggningsutbyte

Den maximala hastigheten hos den tryckpress som producerade reklambladet är 55 000 ex/h, dvs. 16-sidiga exemplar per timme. Detta ger anläggningsutbytet:

$$A=\frac{330~000~~ex}{55~000~~ex/h \cdot 7\mathrm{,}5~~timmar}=0\mathrm{,}80$$

Beräkning av Kvalitetsutbyte

Den som är uppmärksam inser utifrån beräkningen av anläggningsutbytet samt introt till fallstudien att den producerade mängden reklamblad skiljer från den faktiska upplaga som skulle tryckas. Man har producerat 330 000 reklamblad men upplagan var endast på 310 000, detta innebär att 20 000 reklamblad av någon anledning har gått till spillo. Troligtvis berodde detta till stor del på de problem man hade med ett tryckverk under jobbets gång. Men i en tryckpress behöver även tvätta gummidukarna med jämna mellanrum, detta leder till att man får räkna med en viss mängd spill. Detta ger kvalitetsutbytet:

$$K=\frac{310~000~~ex}{330~000~~ex/h}\approx0\mathrm{,}94$$

Beräkning av TAK-faktorn

Vi har nu beräknat alla alla komponenter av TAK-faktorn, och kan då bestämma TAK-faktorn som:

$$TAK=0\mathrm{,}75 \cdot 0\mathrm{,}80 \cdot 0\mathrm{,}94 \approx 0\mathrm{,}56$$

TAK-kalkylator och OEE-kalkylator

Här nedanför kan du beräkna TAK-faktorn för er verksamhet genom vår enkla och smarta TAK-kalkylator. Den beräknar alla komponenter av TAK-faktorn samt TAK-faktorn själv medan du fyller i fälten.

timmar
timmar
produkter/timme
produkter
produkter

Beräknad TAK-faktor

resultatet visas här

Skriv en kommentar